משחק .דרשמ less באינטרנט

                                  Office.io קחשמ

.דרשמ less (Office.io):

.דרשמ ךל שי וישכע רמולכ ,ךלש הרבחה תא תנגרא .רדחב םיאצמנ רתוי םיכומנה םידיקפהו ,דרפנ דרשמב בשוי דקפמה .םהלש תודובעב חוור ךל איבהל ךלש םידבוע יכ אדוול ךירצ התא .הדובעהמ טמתשהל אל םהש אדוולו workahards לש םירושיכה תא רפשל ךיר .הערפה אלל דובעל םתוא ץלאל אל לבא .Office -ב םינטקה םירבדב עוגפל אלו ,ךלש הסנכהה תא יבקע ןפואב ליד less

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות