משחק חווה כלבלב באינטרנט

                                  Farm Doggie קחשמ

חווה כלבלב (Farm Doggie):

.ולש בלכה תלכאה ןיטולחל וקיספה םיחראמה .םהלש לכואה תא לבקל לגוסמ היהי אוהש טילחהו,בשח בלכה .םישבכה לכ תא בונגל טילחהוהווחל וכרד תא השע אוה .חדקא םע םיבנגלםהלש דיצהוםייחה ילעב םיריקומש םיאלקחב קמחתהל בלבלכה ךרוצ ,ןוזמ .םיאלקחה תא תינמז קיספהל וא תודוקנ םיאיבמה הווחה םיסונובה יבחרב םירוזפ ביבס

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות