משחק ירוחא רעבמ שיבכ באינטרנט

                                  Afterburner highway קחשמ

ירוחא רעבמ שיבכ (Afterburner highway):

.הזה קחשמה םע ריהמ ץורימ לש הריווא ךותל לולצל ןכומ התא םאה .תאזה ריעה תובוחרב לבא ,הז רובע דחוימב םידעוימה םילולסמ לע ץורימב ןיתמת אל התא .קנע שיבכ לע - קויד רתיל ,תאז תמועל ,םא .תינוכמב ץופקל jetpack תועצמאב - וזכ תורשפא ןיא םא וא ,ביבסמ תכלל ךירצ התאש םי
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות