משחק חטמ הננב באינטרנט

                                  Banana Barrage קחשמ

חטמ הננב (Banana Barrage):

.לגנו'גה ןטואגנרוא םהייח תא קחרה .ךילע בוהאה קחשמה תא קחשל ליחתמו ררועתמ ףוס ףוס אוה ,תוננב לש שדח לובי שיש עגר .ןטואגנרוא לומ היילת ,תיבח ךותב תוננב המכ קורזל .קורזל לש חוכ רתוי קזח ,חוור שקמה לע ץוחלל ךל השק

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות