משחק לֹוח תַפּוס באינטרנט

                                  Sandstorm קחשמ

לֹוח תַפּוס (Sandstorm):

.רבדמב ץורמןגראל רשאמ שפוטמ רתוי רבד ןיא .תייצל שי ןכלו תורחת לש ירקיעה יאנתהררבתה .ינעבוטה לוחהךותל רשי לולסמהמ ףועל אל הסנמו תינוכמה לש הגהה ירוחאמ לבק .תורחתמל ךרדב רוזחל לכותוםישורדה םילכה תא רשפאל ,תורקל ךירצ הז םא
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות