משחק םייטסלא לגרודכ באינטרנט

                                  Elastic Soccer קחשמ

םייטסלא לגרודכ (Elastic Soccer):

.בשחמב תושעיהל לוכי הזו ,ןוידטציאל תכלל חרכהב אל ,לגרודכ קחשל תנמ לע .יציפק ימוג םייושע םה לבא ,זוזל םילוכי אל םינקחש הז ,דיחי םעט לעב קחשמה .ביריה לש תשרה תא תורישי ףוקתל וא ,םירחא תווצ ירבח רודכה תא ריבעהל םילוכי םינק .רעושה ללוכ םינקחש השיש לש תווצ לכ .רודכה לא רתוי בורק אוהש ,הצובקה לש ןקחשה ךשמנ היהי הז ,הרטמה לע קוידב עגפ אל .הטושפ איה קחשמה לש הטילש
" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות