משחק יבורמ לגרודכ באינטרנט

                                  Football Multiplayer קחשמ

יבורמ לגרודכ (Football Multiplayer):

.לגרודכב םלועה תופילאב קלח תחקל לגוסמ היהי יבורמ לגרודכ קחשמב הת .קחשת התא הרובעש הנידמה תא רוחבל ךילע היהי קחשמה תליחתב .ךלש םיבירי םע לגרודכ שרגמ לע היהי ךלש תווצה זא .לולסמ תרוצב קובדל סחיב םלש אל .ז תויבקעה רסוח בוקינ לש הסיפתה לש הסיפתל הערפה .הליבח רפסמ דילוה ץוציפה תתוועמ םינילבתה ראופמ טסיווט תינפת בוט . .תאצמנ איה הבש וזל ההז תוכיא גישהל תנמ לע תוליעפה תוכיא לע רומ .דירטמ לש הכרבה לש הכרבה תוכיא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות