משחק לגרודכ םולח שאר באינטרנט

                                  Dream Head Soccer קחשמ

לגרודכ םולח שאר (Dream Head Soccer):

.ראותב תוכזל לכות התאו לגרודכה תופילאב קלח תחקל ולכות לגרודכ םול .ךלומ רינרוטה תשר תא תוארל ולכות קחשמה תליחתב .ורבדת ורובעש תווצ רוחבל ולכות .דחא לע דחא ךלי קחשמה .רודכה תא גישהל תוסנל ךרטצת ,עמשנ הקירשה תאו ,עיפומ רודכה עגרב .הז ךותל הרטמה תא ליפהלו ביריה תא תוכהל תוסנלו וב תוכהל ךרטצת ,ה .ןובשחב ליבויש ימב הכזי קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות