Transformers Race Machines קחשמ

מכוניות מירוץ רובוטריקים (Transformers Race Machines):

!דואמ העוט התא זא ,םיבכוכ תומחלמ ןגראלו םחליהל קר םילוכי םיאנש ,םיטובורש בשוח .תרצע ילב תויחל םילוכי אלש ,םיזילעה םיטובורה דחא תא ריכהל ולכות הז עשעשמ קחשמב !שיבכב עגפו ןוכנה תינוכמה תא רוחבל ךירצ התא הז לעו ,ךלש רוביגל ץורימה תא חצנל !השק דואמ תוסנל ךרטצת ,םהמ חצנל ידכו ךדיל םיקזח םיבירי שי יכ רוכז

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות