משחק תיפוסניא הרהנמ באינטרנט

                                  Endless Tunnel קחשמ

תיפוסניא הרהנמ (Endless Tunnel):

.עוסנל המודאה הייבוקל ורזעתו ידמימ תלת םלועל וכלת ,Tunnel Endles .התוא רוקחל הטילחהו הכורא הרהנמ התליג ךלש תומדה .תוריהמב הגרדהב היהתו ,תישפוחה התליפנ תא ליחתת םכלש היבוקה ,הרהנ .םילושכמ לש םינוש םילדג תעה לכ ועיפוי הלש העונתה ךרדב .םינוש םינוויכל היבוקה תא וריבעת הרקבה ישקמ תרזעב .ורובע תודוקנ לבקלו םילושכמ םע תושגנתהמ ענמיהל ולכות ךכ