משחק x בכרל םילולעפ באינטרנט

                                  Car Stunts x קחשמ

x בכרל םילולעפ (Car Stunts x):

.םלועב תמסרופמה םילולעפה תורחתב ףתתשהל םכל עיצהל םיצור ונא ,Car .תוינוכמ לע םילולעפ עצבל ךירצ .תועצומה תויורשפאה ךותמ םכמעט יפל תינוכמ רוחבל ולכות וב ךסומב ור .תורחתל דחוימב הנבנש לולסמב קוניזה וק לע םכמצע תא ואצמת ןכמ רחאל .המידק ורהמת ,תוריהמ הגרדהב גישתו זגה תשווד לע הציחל ,תואה םע .תוציפק השעת ןהמ תוציפקל ברקתת ,םילושכממ המכוחמ ענמיה