משחק םיבמוזה תא גורה באינטרנט

                                  Kill The Zombies קחשמ

םיבמוזה תא גורה (Kill The Zombies):

.ונמלועב םייחה םיתמה ועיפוה קוחרה דיתעב .םםולש לע תרמוש הרטשמה תעכו ,םירעב טלקמ וספת ודרשש םישנאה .החטבאה ףקיה תא וצרפש םיבמוזה רדע תא ןסרל הרטשמהמ תחאל רוזעת םיב .ביואה םע השיגפל תאצל ךרטצי רוביגש גהונ התא .ותוא ףוקת ,יבמוזל בל םש התאש עגרב .םיתמה תא דימשהל ידכ םח קשנב וא תודחוימ תועבצא יקרפב שמתשהל לוכי .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ךל איבי דימשתש ביוא לכ