משחק לגרודכ קחשל באינטרנט

                                  Play Football קחשמ

לגרודכ קחשל (Play Football):

.םכתא עונמל ןווכתמש בבוש דלי עיפוה לבא ,לובטופ יילפב לגרודכה שרג .דבל ראשיהלו םיקחשמה ןגב ךתוא דורשל הצור אוהש רורב .דחי לגרודכ קחשל טושפ וא ותיא ןתמו אשמ להנל הסנ .ןמוימו םכח התא המכ הארמ התאו ,בבוח לקוש ,ךילא ךחגי אוה .הריהמ הבוגת שורדי הזו דליה לש וילגר ןיב רודכה תא רובשל איה המיש .רודכב תוכהל ידכ וצחלו םיכירצ םתאש ןוויכל ןווכמ אוהשכ ןבלה ץחה ת