משחק הבורמ יבמוז תודרשיה קחשמ באינטרנט

                                  Survival Wave Zombie Multiplayer קחשמ

הבורמ יבמוז תודרשיה קחשמ (Survival Wave Zombie Multiplayer):

.םתודרשיה לע םוי ידמ םימחלנ םייח םישנא תעכו ונלש תכלה בכוכב םיבמ .םהמ דחאל רוזעת Wave Multiplayer Zombie תודרשיהה קחשמב התא .םישנא בושייל עיגהל ךרטצי ךלש רוביגה .םיבר םימוקימ ךרד רובעל ךרטצי אוה ךכ םשל .ףרה אלל ותוא ופקתי םיבמוז .תוירי רצייל ךרטצת םיבמוזל ךלש קשנה הארמ תא ןווכמ התא .הנושארה הקירזהמ םיבמוזה תא דימשהל ידכ שארב תורילו ןווכל הסנ