משחק סעוכה הרויה באינטרנט

                                  Angry Bull Shooter קחשמ

סעוכה הרויה (Angry Bull Shooter):

.םירווש ברק ךלהמב וחרב םייביסרגא םירווש ,תידרפס ריעב .תורעוסה תויחה תא רוצעל ךירצ לוב סעוכה הרויה קחשמב התא .םיצר םירווש לש םתעפוהל תוכחלו הדמע טוקנל םכילע היהי .היחה לא םכלש הבורה הארמ תא ונוויכ ,םיעיפומ םהש עגרב .הקירזב הרוי ,הארמה תואסכב ותוא ספותש עגרב .ותוא בירחתו רושב עגפי רודכה ,קיודמ ךלש הארמה םא .םירוושב תוריל וכישמתו תודוקנ ולבקת הז ליבשב