משחק תושגנתה ט'ג באינטרנט

                                  Jet Clash קחשמ

תושגנתה ט'ג (Jet Clash):

.הפועתב ןמזה לכ םישמתשמ תוינרדומ תומחלמב .ביואה יסוטמ תסייט תא טרייל ידכ סטש ברק סוטמ וסוטת Jet Clash קחש .ךסמב בטיה ןנובתה .תוריהמ ידכ ךות המידק סוטי ךלש סוטמה .םתוא ליפת התא ,ביואב עגופ התא םא .שאב חותפל ידכ ביואה סוטמל םיח .ךילע וריי םג םה .ריוואב תונוש תוקיטבוריווא עוציב ידי לע הפקתההמ סוטמה תא אצוה ,ן