משחק ןודדגובור יבמוז באינטרנט

                                  Zombie Robogeddon קחשמ

ןודדגובור יבמוז (Zombie Robogeddon):

.המדאה ינפ לע םייחה םיתמה ועיפוה ונמלוע לש קוחרה דיתעב .םיבמוז םע םימחלנ םוי לכו תונגומ םירעב םירתתסמ םישנא וישכע .וזכ תחא ריע לע הנגהה תא ליבות ןודדגובור יבמוז קחשמב התא .םיוסמ רוזא האריי ךסמה לע םכינפל .תויח תויווג ועיפוי םינוש םידדצמ .תונוש תויוריהמב ועוני םלוכ .רבכעה תועצמאב םהילע ץוחלל ליחתהלו םכלש םידעיה תא רוחבל םכילע הי .םיבמוזה תא דימשתו םהב הכת ,ךכיפל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות