משחק הקיטמתמ ןקחש 2 באינטרנט

                                  2 Player Math קחשמ

הקיטמתמ ןקחש 2 (2 Player Math):

.םינוש םיעדמ םידמול םה םש רפסה תיבל םיכלוה םידליה לכ .הקיטמתמ אוה םהמ דחא .הניחבה תא םירבוע םידימלתה לכ הנשה ףוסב .הניחבה תא רובעלו םיהובג םינויצ לבקל םקלחל רוזעל ולכות ,םינקחשל .ךסמה לע תמיוסמ תיטמתמ האוושמ הארת .וילעמ יולג היהי ןמז ריצ .וז היעב רותפל ךל רומשש עטקה הז .ךלש שארב וזה האוושמה תא רותפל ךרטצת .םירפסמ וארת ויתחת .הבושת תויורשפא הלא .רבכע תציחלב םהמ דחא לע ץוחלל םכילע היהי .אבה בלשל רובעתו תודוקנ לבקת ,ןוכנ תנתינ הבושתה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות