משחק PGA3 תודרשיה באינטרנט

                                  PGA3 Survival קחשמ

PGA3 תודרשיה (PGA3 Survival):

.םילסקיפה םלועב תודרשיהה לע םחליהל וכישמת ,PGA3 תודרשיהה קחשמ לש .םייחה םיתמה תשילפ תכשמנ ןאכ .וידיב קשנ ילכ םע םיוסמ רוזאב היהת ךלש תומדה .תוריהזב תולכתסהב ךלש העונתה תא ליחתהל ךרטצת .שאב חתפו ךלש קשנה תא םהילא ןוויכ ,םיבמוזל בל םש התאש עגרב .םתוא גורהת רבד לש ופוסבו םיבמוזל קזנ ומרגי םכותל ולפייש םיעילק .ףוסאל ךרטצתש םיעיבג ליפי ביואה ,תוומה רחאל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות