משחק םיבמוז תמחול באינטרנט

                                  Combat Zombie Warfare קחשמ

םיבמוז תמחול (Combat Zombie Warfare):

.ונמלועב םייחה םיתמה ועיפוה ,תוימלוע תופורטסטק לש הרדס רחאל ,קוח .םיקסופ יתלב תוברקב םדגנ םימחלנ ודרשש םישנאה וישכע .םיבמוזב תפצומה ריעב ךמצע תא אצומ םיבמוז דגנ המיחל קחשמב התא .םירחא םילוצינ אוצמלו הזמ תאצל ךרטצת .דיב קשנ םע ריעה תובוחרב םדקתת ךלש תומדה .סיבהל שאב חתפו ךלש קשנה תא וילא ןווכ ,יבמוזהמ והשימל בל םש התאש .תודוקנ לבקת תוצלפמ גורהל .יבחרב תורוזפה הנושאר הרזעו תשומחת תוכרע שפח ,ןכ ומכ .םיבמוז רתויש המכ סורהלו דורשל םכל ורזעי הלא םיטירפ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות