משחק המידקמ םיינפוא תיינח באינטרנט

                                  Advance Bike Parking קחשמ

המידקמ םיינפוא תיינח (Advance Bike Parking):

.הינח תייעב םע םידדומתמ םינושה םיבכרה יגהנ לכ טעמכ .םש ןוינחל םהלש םיעונפואה תא סינכהלו םיוסמ םוקמל עיגהל םינוש םינ .עונפואה לש הגהה ירוחאמ בשתש ,ךלש תומדה תא הארת התא .תמיוסמ ךרדב רהמל ךרטצי וב גהונ התא .ןוינח ךלומ הארת ךרדה ףוסב .ךלש עונפואה תא םש חינהלו םיוסמ םוקמל עיגהל ךרטצת ,עונפוא לע המכ

" "

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות