משחק לוגס ןיווגניפ באינטרנט

                                  Purple Penguin קחשמ

לוגס ןיווגניפ (Purple Penguin):

.ןאצה תא בוזעל ושקיב טושפ םה ,רגובמ רתוי תצק היהשכ ,זאו ,ונממ רה .תוארנ םייניעהש ןאל ךלה ןכסמה ןיווגניפה .םוקמ תברקב םירזומ םיניינב האר ףוסבלו חרקה לע בר ןמז ץפק אוה .רבע לכמ ותוא ףוקתל ולחה םישירכ עתפלשכ ,הז המ תוארלו בוזעל דמע א .לוגסה ןיווגניפב ומלעייש ךכ םיברקתמה םיפרוטה לע ץוחלל םכילע ךכ ם

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות