משחק אבה ןנוכה באינטרנט

                                  Next Drive קחשמ

אבה ןנוכה (Next Drive):

.םיסוטמ וליפאו םידחוימ בכר ילכ ,םיקוסמ ,תויאשמל םג אלא ,תוינוכמל .ןיטולחל ילנויצקנופ אוה הלבוה לש גוס לכ .ןעטמה תא ריבעת תיאשמהו ,שאה תא הבכת ,תיאבכ תגיהנ ןמזבש איה תועמ .ךסומב םירובש םיבכר ןקתל ןתינ .ריוואב וסוטת זאו קוסמ לש ןעטמה אתל וליפת ההובג תוריהמב תינוכמ ל .ונהת זא ,םיקחשמב אצמנ אלו טעמכ םינוש םיגוסמ דויצ לש הזכ עפש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות