משחק ה'גנינ הרוי באינטרנט

                                  Shooting Ninja קחשמ

ה'גנינ הרוי (Shooting Ninja):

.הבזכאלו בצעל הביס הניא הנטק המוק .השק דבועו םוקמ םושל בבותסמ אל ,הרטמל ךלוה הדמתהב אוהש ןוויכמ ,ח .תוניחבו םינחבמל ןמזה עיגה ,הרשכהה לולסמ לכ תא רבעו השק דמל רוחב .םניחל ופלח םינומיאה תונש םאהו ולש הקלחמה דמל המ תוארל ךנוחה לע .םיפדמ לע הציפק ידי לע םידעיב עוגפל לוכי אוה םאהו ופוגב הטילש די .ןימי וא הלאמש םיאצמנש םידעיב עוגפל רוביגל רוזע .ןווכלו ץיפקהל ךירצ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות