משחק ה'גנינ דגנ ה'גנינ באינטרנט

                                  Ninja vs Ninja קחשמ

ה'גנינ דגנ ה'גנינ (Ninja vs Ninja):

.הביתב םישנא םייח וב םלועל תכלל ולכות Ninja תמועל Ninja לש שדחה .ןהמ תחאל ףרטצתו ה'גנינה תודוקפ ינש ןיב המחלמ שי .המודא הספוק שיא איה ךלש תומדה .לוחכ ובירי וב רדחב היהי אוה .תונוש תודוכלמו םילושכמ ומקומי םהיניב .ךלש ביריה תא ףוקתלו וללה תונכסה לכ ךרד ךלש תומדה תא ךירדהל ךרטצ .וילע תודוקנ לבקמו ביואה תא דימשמ התא םינוש קשנ ילכ תרזעב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות