משחק לגרודכב םלוע ףולא באינטרנט

                                  Head Soccer World Champion קחשמ

לגרודכב םלוע ףולא (Head Soccer World Champion):

.לאידנומה תא םויה ומייקי םישאר ,םייח םישנא וב םלועב .לגרודכב םלועה ףולא קחשמב קלח תחקל ולכות .תופילאה תא גצייתש הנידמה תא רוחבל ךרטצת קחשמה תליחתב .לגרודכה שרגמב היהת ךלש תומדה ןכמ רחאל .הביריה הצובקה ןקחש היהי היינשה תיצחמב .קחשמל סנכיי רודכה תואה םע .ביואה רעש לע הפקתמ ליחתהלו וילע טלתשהל תוסנל םכילע היהי .רעש עיקבתו רעשה לע רודכ השעת םיוסמ קחרמל תוברקתהב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות