משחק 2 ה'גנינה תחירב באינטרנט

                                  Ninja Escape 2 קחשמ

2 ה'גנינה תחירב (Ninja Escape 2):

.תושעל לוכי אוהש המ לכ תא םינש המכ ךשמב ריעצה דליה תא דמיל האמ ן .גופס ומכ עדי טלקו לגוסמש ימכ הלגתה דימלתה .המיחלה תויונמואב טולשל ולש הקלחמל לק ךכ לכ היהש ךכמ עתפוה ומצע .יתימא ה'גנינל ךופהי וירחאש ,ןורחאה ןחבמה תא ול תתל שקיבו תתל הי .ןיטולחל ןכומ ותוא האר אל יכ םא ,רוחבל סנא'צ תתל טילחה תאז לכב ך .עצפיהל אל וליפאו השק ךרד רובעל Ninja 2 החירבב רוביגל רוזע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות