משחק דט ץר באינטרנט

                                  Running Ted קחשמ

דט ץר (Running Ted):

.ויבורק םיררוגתמ וב חדינה קמעב רקבלו עוסנל ךרטצי םויה דט דלי .הלאה תואקתפרהב ול רוזעת Running Ted קחשמב התא .השק חטש םע ךרד תרבועש ךרדב ץורי ךלש רוביגה .תוינכמ תודוכלמו םימוסחמ לש םינוש םיגוס ,המדאב םילבטמ ולופיי וכר .טאהל ילב םלוכ תא רובעל ךרטצי ךלש רוביגה .רבכעה םע ךסמה לע ץוחלל ךרטצת הלא םינכוסמ םירוזאל דע ,ןכל .וכרדב ךישמת ןכוסמה עטקה לעמ הציפקהו הציפקה תא השעי אוה זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות