משחק !ךלש בגה לע רמוש באינטרנט

                                  Got Your Back! קחשמ

!ךלש בגה לע רמוש (Got Your Back!):

.םיגד לש רפס תיבל ולש ףרוטמה ץורימה התייה ךכל הביסהו ,ותדלומ יאמ .םיינועבצה םיפוצמה ןיב רולדגמהמ קוחר היה אל אוה ,חטשה ינפ לא חיג .וילא ברקתהל םייקנע םיחצור ינתייוול ולחה םידדצ עבראמ רשאכ ,ףוחל .דחפמ דעור ןכסמה רוחבהו ,המיעט ברע תחוראל םיפצמ רבכ םה !םכבגבש ןיווגניפל ורזע .םסק חרק ךתושרל דמוע ,ךכ םשל .םלעיי אוהו ףרוטל ותוא ואיבה .ףוקתל םינכומו ןברוקה תא םיפיקמ שממ םישירכ ,תוריהמב לעפ ךא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות