משחק עגמ חדקא סוטמ באינטרנט

                                  Plane Touch Gun קחשמ

עגמ חדקא סוטמ (Plane Touch Gun):

.תולובגל ךרדב ףגנ ןבא אוה ביואה רובעו תיגטרטסא בושח ךלש סיסבה .לעופב תאז חיכוהל ךירצ התא חדקא סוטמה קחשמבו ביואה לש ריוואה יצל .קחשמל סנכיתש עגרב ליחתת הפקתהה .ץצופתהל וא שא ריעבהל ידכ ביוא סוטמ לכ לע םיצחול אלא ,םיקהפמ אל .ךלש הריהמה הבוגתבו ךלש תוזירזב היולת הלוכ הנידמה אלא ,דחא סיסב .ךלש חוכה תמרב עגפי הז תרחא ,תוריל ןמז היהי אל ביואלש אדוו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות