Xmas Bubble Shooter קחשמ

דלומה גח תועוב הרויה (Xmas Bubble Shooter):

.המיענ ךכ לכ הדובע אל הזו ,טשפתמ תויהל בייח ץעה םתמלשה רחאל לבא .דואמ הז תא בהאת התא ,יל ןימאת דלומה גח תועוב הרויה קחשמב ילאוטר .דלומה גח םיעוצעצ הרוי ,םייתרוסמ תועוב הרויה ומכ לועפל .רתוי וא םיהז םירודכ השולש לש תוצובק רוציל ןתינ םהב תומוקמל רישי .רמייט סופיא ינפל המרה תא םילשהל ןמז שי ,לבגומ אוה קוריפ ןמז .שומישב ןמז רובע סונוב תודוקנ לבקל הריהמ המלשהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות