משחק עגפ הכמ באינטרנט

                                  Mechs Hit קחשמ

עגפ הכמ (Mechs Hit):

.םיקירטובורה אשונב ךא ,תיסאלק םיניכס תקירז אוה Mechs Hit -ה קחשמ .תוילילש תויומד לע תודח תוברח וקרזתש ןוויכמ רתוי דוע םיענ הזו De .םהל עיגמה תא םילבקמ םירחאו טלאטשג ,ןגועמ ,טסילדנקס ,ןורטגמ :הצמ .רבכ תוטלוב תוברחב תעגל אל תוסנלו הרטמה לע דח קשנ תובידנב קורזל .ולבקתהש תודוקנ לש רתוי לודג רפסמו תניוצמ האצות וז לטסירקל סנכיה .םיאיש עבקו םינווקמ םינקחש םע דדומתה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות