משחק ודנמוק באינטרנט

                                  Commando קחשמ

ודנמוק (Commando):

.ודנמוק ריילפיטלומה קחשמ תא םיעיצמ ונא ,םייתימא םיבירי םע אלא ,ם .ןכומ ילכב שמתשהל םאהו םוקימ רוצ ,םינימז קשנ ילכ חק ,דויצ םרה .םוקמ לכמ ועיפוי םיביריו ,בצמב היהי ךלש רוביגה .פוטל עיגהלו תודוקנ רובצל םג םיצורש םינווקמ םינקחשב רבודמ .םלוכ תא סיבהל וליפאו דורשל רתוי םיבר םייוכיס ,רתוי םיבוט קשנה י

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות