Toy Defense קחשמ

עוצעצ תנגה (Toy Defense):

.םידליה רדחב ןחלוש לע וא הפצרה לע יפאה ברקה תא רזחשל דויצו עוצעצ ילייח לש קפסמ .םייאבצ םיעוצעצ לש חווטב ךתוא הליבגמ אלו ,המחלמב קחשל תוישפוחב תיתימא תונמדזה .תיאבצה תוליעפל תישפוח די תתלו ןוחטיבה עוצעצ קחשמל םכתא םינימזמ ונא .לועפתה ךירדמבש​​ לש הטמה אוה ובש ,רידח יתלב הנגה יאבצ דוקיפ סיסב זכרמל קפסל ךיר .הליעי הנגה קפסל ידכ תושדח תודיחי תשיכר לע האצוהש תויהל לוכי ,עגרכ ךל שיש ילכ .דעוימה ביתנ יצח ריבעהלו ,דויצו ביואה ילייח תא רשפאת אל רשא ,הלשמ הנגה תייגטרט .תומוגפ ןה םא ןוקיתו ,םהלש ןמזב רופישו םירוי םיבור לש ריבס ןוזיא יולת לכה .ןמזה לכ ךחוכ תוקידב המצעתה קר םהיתופקתה תאו ןמזה לכ קשנ גורדש רבוע ביואהש םוש .עוצעצ ןוחטיב קחשממ תונהיל לכות יכ קפס ןיא ,םיירלופופ דימת םה היגטרטסא יקחשמ .עוצעצ - אוה םא םג ,םלש אבצ לש תולועפל םיארחא שיגרהלו תוקיטקטו הנובנ היגטרטסא .קחשמהמ תונהיל ךל ןפדפדה רובע חונ לכב עוצעצה תא חותפל לק הז ,ךלש טלבאטה וא ןופ .םירמייג רובע הכרב היהת תודיינה םע דחי ,תואיצמל רשפאה לככ םיבורק םינטק םיקלח ר

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות