משחק ריינ תמחלמ באינטרנט

                                  Paper War קחשמ

ריינ תמחלמ (Paper War):

.תונידמה יתש ןיב המחלמ הלחה ,םיריוצמ םישנא םייח וב םלועב .םהמ דחא לע םחלית המחלמה ריינ קחשמב התא .הנידמה לובג לע תרמושה ,היולג היהת םכלש תומדה ךסמה לע םכינפל .וקווקמ וק תועצמאב ןיוצי הז .לובגה ןוויכל ועוני יאבצ דויצו ביוא ילייח .ביואה ילייח תא דימשהלו םח קשנב םהילע תוריל ךרטצת דחוימ הרקב חול .םייאבצ בכר ילכ דגנ םינוש םיגוסמ םיליטב שמתשהל לוכי התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות