משחק קנט תייגטרטסא באינטרנט

                                  Tank Strategy קחשמ

קנט תייגטרטסא (Tank Strategy):

.תונידמה יתש ןיב הצרפ המחלמ .תואבצה דחא דצב קלח וב םיחקול קנטה תייגטרטסא קחשמב םתא .ביואה לש םייאבצה םינקתמה לע רעתסהל ךרטצת .ךלשמ םיעוזעז קותינ רוציל ךרטצת הרבחה תליחתב ,ךכ םשל .םכלש הילוחה תא רוציל ולכות דחוימ הרקב חול תועצמאב .רחא יאבצ דויצו םיקנט לש םינוש םימגד לולכי הז .ביואה סיסב לע הפקתהב ליחתת ןכמ רחאל .ביואה לש יאבצה טקייבואה תא סופתתו ביואה תדיחי תא דימשתש ירה ,רת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות