Mortar.io קחשמ

.המגרמ less (Mortar.io):

.רתויב ינרדומה קשנב שומיש השענ ,המחלמ שי תונידמ יתש ןיב רשאכ .המגרמ קחשמב םויה io המיחל רוזאב ךמצע תא אוצמל םירחא םינקחש תואמ םע דחי התא. .תומגרמב םישומח ויהי םילייחה לכ .ךלש םיביריה תא שפחל ידכ דחוימ ם"כמ ידי לע החנומ תויהל ךירצ התא .תומודא תודוקנ ידי לע וניוצי םה .ביואה לייח לע ףקיה תא םישל ,םיוסמ קחרמל ךלוה .הקירז תושעלו המגרמ תא ןיקתהל תוריהמב ךלש תומדה זא .תודוקנ לבקלו ותוא סורהת התא ,ביואה תא הכמ התא םא .המגרמ לש שדח לדומ ךמצע תא לבקלו קחשמה תונחל תכלל םהמ םיוסמ רפסמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות