Tank Off קחשמ

יובכ קנט (Tank Off):

.יובכ קנט קחשמב ךילא הנופש תירקיעה המישמה איה ביואה לגד תקפה .וב םיביואה לכ תא סיבהל ךלשמ רוציל ןכמ רחאלו ,םימוקימה לכ תא רובעל ,ברקה ןמ ךל .ךלש תוירחאה םג אוה יאבצה סיסבה לע הנגהה יכ חכשת לא ,ףקותה לש דיקפתה תא קר אל .תצחומ הסובת תניחבב הווהמה ,ךלש לגדה תא בונגל ירוחאה סנכיהל לוכי התאש ומכ קויד .עיגפ תוחפו ינרדומ ,רתוי קזח ,םישדח םיקנט םילדומ החותפ השיג ,ביואה תוניירושמ ת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות