Tank Arena קחשמ

הנרא קנט (Tank Arena):

.חצנל םיקנטה םש ,הנרא קנט ב הריזל םיאבה םיכורב .המיחלה לש תונושארה תוינשב עגפיהל הנוכמל ונתת לא ,ותוא להנת התאש רחאמו ,ךלש או .ומצעל דחא לכ וז הריזב ,דיחי קנט ותוא תא עצבת ךדגנ .ןמוימו ימומרע ,רתויב ףיוזמ תויהל ךירצ התא דורשל ידכ ,חצנל ידכ םינפ םידימעמ הב .תוטלחה לבקלו בצמה תא תוריהמב ךירעהל ,ןקיטקט םכח םכח גטרטסא ןמז ותואב תויהל .םיניינב ,םיצע :סיסבה לע אצומ התאש המ לכ ךלש הנגהל שמתשה .םינוכיס תחקל דחפת לא לבא ,תינמז האווסהלו ךלש טלקמל וכפהי םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות