משחק 3d םיעונפוא יצורמ תואקתפרה :םיינפואל הינח באינטרנט

                                  Bike Parking: Motorcycle Racing Adventure 3d קחשמ

3d םיעונפוא יצורמ תואקתפרה :םיינפואל הינח (Bike Parking: Motorcycle Racing Adventure 3d):

.םויכ דמימ תלתב םיעונפוא תואקתפרה דממ תלת תויורחת :ידמל תויתרגש .םתוא סיבהל ול רוזעת התא .םיוסמ הלחתה וק לע דומעיו עונפוא לש הגהה ירוחאמ בשיי ךלש רוביגה .ריעה תובוחרב ולש עונפואה לע בוכרל ךרטצי ךלש רוביגה ,תואה םע .םידחוימ םיווק ידי לע ןיוצי רובעל ךרטצי וכרואלש ליבשה .םש ךלש עונפואה תא תונחהל זאו ןוכנה םוקמל עיגהל ךרטצת םתכרדהב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות