משחק י'צגני'צ רוטלומיס :השקיר קוט קוט ריע באינטרנט

                                  City Tuk Tuk Rickshaw: Chingchi Simulator קחשמ

י'צגני'צ רוטלומיס :השקיר קוט קוט ריע (City Tuk Tuk Rickshaw: Chingchi Simulator):

.םיעסונ תואשונ תושקיר ,ןיס ומכ הנידמב םיבר תוזוחמב .םהלש הדובעה תא תושעל םהמ דחאל רוזעת ,י'צגני'צ רוטלומיס :השקיר ק .ןדקומהמ הנמזה לבקת ךלש תומדה .תוריהמב שיבכה ךרואל רהמל ךרטצי ךלש רוביגה ,ךלש בכרב ,וישכע .טלחהב בצקומה ןמזב ול קוקז התאש םוקמל עיגהלו תנכוסמה ךרדהמ םיעטק .ךכ לע םולשת לבקלו םיוסמ םוקמל םתוא תחקל ךרטצת ,םיעסונ תחנתש רחא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות