Toy Box Blasts קחשמ

םיעוצעצה תבית ץוציפ (Toy Box Blasts):

.םיבר םירפכב רקבלו הלש הנחמב בבותסהל הטילחה הנא הנטקה הפשכמה .תונוש םסק תואספוק ףוסאל ךרטצת איה העסמ ךלהמב .הז םע הל רוזעל ךרטצת ץוציפה תובית עוצעצ קחשמב התא .ךינפל עיפומ תונוש תורוצו םיעבצב תואספוקב אלמ קחשמ הדש ךיא הארת .ףוסאל וכרטצתש תוביתה וגצוי ,דחוימ חולב ,ןוילעה וקלחב .ךירצ התאש םיטירפה תא אצמו קחשמה שרגמ תא תוריהזב קודב .ורובע תודוקנ ולבקתו קחשמה הדשמ םתוא וחקת רבכע תציחלב םתריחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות