Mine-craft.io קחשמ

.טפארקניימ io (Mine-craft.io):

.הכאלמ - ילש שדחה ןווקמה קחשמב .Minecraft םלועל ךלת םירחא םינקחש םע דחי התא םא .םכתטילשב תומד לבקי םכמ דחא לכ .ותוא חתפלו םכלש בושייה תא ססבל םכילע היהי .ריעה תיינבל תרחבש םוקמה דיל םימקוממה םימוקימה תא רוקחל ךרטצת ,ל .םינוש םיבאשמו םילרנימ תיירכ לחתה .דחוימ חולב גצות םהלש תקפומה תומכה .םינוש םינבמ תונבל ולכות ותרזעב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות