משחק 2 שירכה רטנאה באינטרנט

                                  Shark Hunter 2 קחשמ

2 שירכה רטנאה (Shark Hunter 2):

.םישפונה תא תעה לכ ףקותש ,םיה תפש לע אצמנש לודג שפונ רתא דיל העי .הלאה םיימיה םיפרוטה תא דימשהל ךתוא הרכש שפונה תלהנה .תאז השעת 2 םישירכה דייצ קחשמב התא .םיה תיעקרקל דחוימ בולכב לופית םימל תחתמ תוריל ךל תרשפאמה םידחוי .םכתא םיבבוסה לכ תא בטיה ןוחבל וכרטצת תעכ .שאב חותפלו וילע ךלש קשנה תא ןווכל ךרטצת ,ךתוא ףוקתל הסנמה שירכב .ותוא ובירחתו שירכב ועגפי ךלש םירודכה ,קיודמ ךלש הארמה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות