משחק Xtreme טנגמ הקנמ באינטרנט

                                  Xtreme Magnet Cleaner קחשמ

Xtreme טנגמ הקנמ (Xtreme Magnet Cleaner):

.יוקינה תא השועו ידמימ תלתה םלועל ךלוה התא ,Xtreme טנגמ הקנמ קחש .תמיוסמ ךרדב רובעל םכילע היהי .םיצפח ןווגמ ורזופי וילע ךסמה לע יולג היהי שיבכה .הסרפ תרוצב יושע באוש ךל היהי .שיבכה ינפ לע קילחי תוריהמ רבוצ אוה הגרדהב .םיצחה ישקמ תועצמאב ויתועונת תא ןווכל םכילע היהי .הנוכמה תועצמאב םיצפח רתויש המכ סופתל הסנ .ךכל תודוקנ לבקלו תדחוימ הלעתל םיטקייבוא ליפהל ולכות תמיוסמ הדוק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות