משחק שירכ תפקתה באינטרנט

                                  Shark Attack קחשמ

שירכ תפקתה (Shark Attack):

.םיבר םישירכ םייח םימ ידי לע הסוכמה קוחר םלועב .םיגד םש דוצו ולשמ לודיג תיב םהמ דחא לכל .ךתטילשב םהמ דחא לבקמ שירכ הפקתה קחשמב התא .הלש לכואה תא שפחלו םינוש תומוקמב תוחשל ידכ שירכב טולשל םכילע הי .קזחתתו לדוגב לדגת ךלש תומדה ,התוא גופסת םא .ותוא ףוקתל לוכי התא רחא שירכ שגופ התא םא .ירשפאה יברמה תודוקנה רפסמ תא לבקת ביואה תגירה .ונממ חרבתו הטטקהמ ענמתש ףידע ,לדוגב ךממ לודג ךלש ביריה םא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות