משחק םיקובקב ירי באינטרנט

                                  Bottle Shooting קחשמ

םיקובקב ירי (Bottle Shooting):

.קשנ לע תולעבב וירושיכ תא דקדמ אוה םש ,םידחוימ םינומיא יחטשב ןמז .ךמצע תא תורילו תוסנל לכות םיקובקב יריה קחשמב התא .הלש הלחתהה בצמל עיגת קשנ המירמש ךלש תומדה .םינוש םילדגב תיכוכז יקובקב ועיפוי םינוש תומוקמב ךינפל .יריב תורילו םרבעל קשנה תא ןווכל ךרטצת ,תוריהמב ביגתש רחאל .ורובע תודוקנ לבקתו תונטק תוכיתחל ותוא ץפני הרטמב עגופש רודכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות