משחק הסירהה שיא באינטרנט

                                  Demolition Man קחשמ

הסירהה שיא (Demolition Man ):

.ןולאטס רטסבליס תופתתשהב טרסה תלילע תא דהדהמ קחשמה לש הסירהה שיא .רבעהמ אוה םג עיגהש ,"תתחשמה" הנוכש ןיירבע םע דדומתהל לכויש ךכ , .ותדלוה ריעב רדסה תא רפמש ימ לכ תא סורהל רוביגל רוזעל תונמדזה ךל .המוד תוומב בוכיעה תרחא ,תוריהמב תורילו עונל ךרוצ שי .רבד םוש לבלבל אל ידכ הרקבל תוחתפמה תא ןחב

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות