משחק האיסידוא סילופורטמ באינטרנט

                                  Metropolis Odyssey קחשמ

האיסידוא סילופורטמ (Metropolis Odyssey):

.ןמרפוס אוה םהבש םסרופמהו סקימוק ירוביג הברה םייח הב תיקנע תינוי .התוא דימשהל וליפא וא ריעה לע הטילש גישהל םיסנמש םינואג ללוכ ,םי .הלאכ הברה שי םא דחוימב ,ויתולוכי םע וליפא םיביוא םע דדומתהל לע- .ביואה אבצ םע שגפיהל ריעה לעמ םיימשל ואירמתו םכמצעל ורזעת ,האיסי .ןורמתו ירי ידי לע םלוכ תא דימשהל איה המישמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות