משחק תוגוע תונח באינטרנט

                                  Cake Shop קחשמ

תוגוע תונח (Cake Shop):

.םישנאל םתוא רוכמלו םינוש םיקתממ לשבל םיצור םה הבש ריעב השדח םיק .הז הפאמ ףשב ודבעת םתא .םינוש ןוזמ ירצומ ויהי ובש דחוימ רב הנומ היהי ךסמה לע ךלומ .לישבתל הנמזה חיניו םכילא ברקתי חוקלהש דע ןיתמהל ולכות .דחוימ למסכ ודצל יולג היהי אוה .וזה הנמה תא ןיכהל ידכ םישורדה םירצומה תא עובקל ידכ הנומתה תא ןח .לושיבל תורישי ךשמה ,ןכמ רחאל .םולשתה תא לבקלו חוקלל ותוא ריבעהל ,ןכומ לכואה רשאכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות